YÖNETİM KURULU

Madde 8 – (Değişik fıkra: 18/6/2017-7033/43 md.) Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri
arasından olmak üzere seçeceği beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği
OSB’lerde, yönetim kurulu yönetmelikle belirlenecek kriterlere göre en fazla on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur.
Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yönetim kurulu en az ayda iki defa
toplanır ve toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa
dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Kararlar salt
çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.
––––––––––––––––
(1) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il
özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.
7784
Yönetim kurulu; kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyetin kararları
çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir.

MİLAS OSB YÖNETİM KURULU : 

Asil Liste İsim SoyisimAsil Liste Ünvan Yedek Liste İsim SoyisimYedek Liste Ünvan
Mustafa Ünver BÖKEMilas KaymakamıHasan Cahit TÜFEKÇİYatırım İzl. Md.
Reşit ÖZERMitso Yön. Krl. Bşk.Cemil ZeybekBelediye Meclis Üyesi
Muhammet TOKATBelediye BaşkanıEce GÜLENBelediye Meclis Üyesi
Halil MutluBelediye Meclis ÜyesiHasan TİRYAKİOĞLUMitso Meclis Üyesi
Mustafa YÜKSELMitso Meclis BaşkanıReşat UYGUNMitso Meclis Üyesi