İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ

·         Kanunlar, mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarının tutulması, sevk ve idare edilmesi,

·         Gelen ve giden evrakların fiziki ve dijital ortamlarda kaydının tutulması ve  Bölge Müdürüne sunulması,

·         Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi,

·         Bölgenin alt yapı inşaatları ile mal ve hizmet alımı ile yaptıracağı her türlü işler sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışının ayarlanması,

·         Bölge personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izin, doğum, ölüm, ayrılma vb durumlarının takip edilmesi. Personelin çalışma usul ve esaslarının planlanması, kontrol ve denetiminin yapılması,

·         Personelin S.S.K. ile ilgili aylık hizmet prim bildirgesinin ödemelerinin yapılması,

·         Muhtasar, KDV, Elektrik Tüketim Vergisi, Emlak, araç alım – satım vb kanuni beyannamelerin, süresi içinde ilgili dairelere ödenmesi,

·         Diğer kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaların yapılmasının sağlanması,

·         Araç Trafik sigortaları ve kaskoları ile bölge bina ve tesislerin sigortalanması, günü gelen poliçeler için tekliflerin toplanması ve konunun Bölge Müdürüne sunulması,

·         Oluşan hasarların sigorta şirketine bildirilmesi takibi ve bedel tahsislerinin takibi,

·         Yönetim aidatları, katılım payları, elektrik, su, atıksu vb. hizmetler için düzenlenen faturaların muhasebeleştirilmesi, ödemelerin izlenmesi, gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi,

·         Bölgenin sosyal tesislerinde işletmeci olarak hizmet verenlerin kira bedellerinin takip edilmesi, sözleşme bitim tarihlerinin takip edilerek yasal artışların yapılması, sözleşmesi sona erenlerin yasal süresi içinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

·         Her ayın sonunda mizan ve gelir – gider tablolarının tanzim edilmesi Bölge Müdürüne sunulması,

·         Her yıl sonunda Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu’na sunulan bütçe raporlarının hazırlanması,

·         Temizlik ve sosyal tesisler ile idari binada kullanılan her türlü malzeme ve hizmetin alımının sağlanması,

·         Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

 


Birim Yetkilisi; Safinaz SARIOĞLU – İbrahim DAL
[email protected]