HİZMET BİRİMLERİ
İmar ve Altyapı Birimi

 • Sanayi tesislerinin projelerini incelemek, onaylamak,
 • Her türlü ölçüm ve aplikasyon işlerini yapmak / yaptırmak,
 • 595 sayılı K.H.K.’ ye göre Y.D.H.K. hükümlerini uygulamak,
 • Bölge ile ilgili teknik bilgi ve belgeleri saklamak, doküman hazırlamak, raporlar düzenlemek ve takip etmek,
 • Bölgenin İmar planlaması ve Parselasyon planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Sanayicilere arsa, plan, proje, ruhsat ve izinlerle ilgili bilgileri vermek, yazışmaları düzenlemek, 
 • Sanayicilerin yapacakları tesislere ait projeleri İmar planı ve O.S.B. yönetmelikleri doğrultusunda incelemek, inceletmek ve onaylatmak ve arşivlemek-Yapı ruhsatlarını düzenlemek ve onaylatmak,
 • Arsa aplikasyonlarını yaptırmak,
 • Sanayicilerle Yapı Denetim Firmaları arasındaki sözleşmeye ve yapı Denetim Kanununa uygun olarak yapı denetiminin yapılmasını takip etmek, Denetim hak edişlerini incelemek, takip etmek, ödemelerini sağlamak,
 • İş bitiminde, İş bitim belgelerini düzenlemek ve inşaatları kontrol etmek, Yapı Kullanma İzinlerini düzenlemek ve onaylatmak, bunlarla ilgili arazi ve proje kontrollerini yapmak,
 • Bölgenin yukarıdaki konularda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile olan yazışmalarını düzenlemek, aylık ve üç aylık raporları düzenleyip göndermek,
 • Yapılan işler ve İnşaatlar hakkında bilgi ve belgeleri hazırlamak yetkililer sunmak,
 • Bölgeden tapu devri talep eden sanayicilere tapularının verilmesi için gerekli olan evrakların ve yapılacak sözleşmelerin tamamlanması,
 • İmar ve harita hususlarında yazışmalarının takibi
 • İmar uygulamaları (tevhit, ifraz, yola terk, ihdas vb.) işlemlerin takibi
 • İmar Durumu ve Aplikasyon Krokisi örneklerinin hazırlanması
 • Yapı ruhsat işlemleri, Yapı Kullanma İzni işlemleri, Yapı denetim işlemlerinin takibi
 • Yapı ruhsat, izin ve denetimleri ile ilgili yazışmaların takibi
 • Topograf uygulamaları

Birim Yetkilisi; İbrahim DAL ( Bölge Müdürü )
[email protected]