OSBÜK VE TARİHÇESİ

OSB Üst Kuruluşu, 4562 sayılı OSB Kanunu’ nun 2. maddesi,

“Madde 2 – Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.”
ve 27. maddesi;

“MADDE 27.– OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.

OSBÜK’ün organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel sekreterliktir.

Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunludur.

OSBÜK’ün görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişi, organları, gelirleri ve bütçesi ile yönetim ve denetimine dair usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları yönetmelik ile belirlemeye, mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.” gereği kurulmuştur.

OSB Üst Kuruluşu’nun amaç, kuruluş ve işleyişi ile uygulama şartları; Resmi Gazete’nin 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı nüshasında yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” nin OSB Üst Kuruluşu başlıklı ONİKİNCİ BÖLÜM altında yer alan 82. madde hükümlerine göre düzenlenmiştir.

15.04.2000 tarih ve 24025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Kanunu ve ilk defa 01.04.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ nin yürürlüğe girmesi ile mevzuat düzenlemeleri sonrası 24.10.2002 tarihinde aşağıda isimleri yazılı tüzel kişiliğini kazanmış 9 OSB temsilcisi bir araya gelerek OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu’nu oluşturmuştur.

KURUCU ÜYELERİN ADI SOYADI TEMSİL ETTİKLERİ KURULUŞ

Bülent KOŞMAZ – Manisa Ticaret ve Sanayi Odası OSB
A.Okan ÇAĞLAR – Gebze OSB
B.Burak UYGUNER – İstanbul Deri OSB
Niyazi AKDAŞ – Ankara Sanayi Odası I OSB
Tanju BEŞTAŞ – Denizli OSB
Sinan TURGUT – Samsun Merkez OSB
N.Atıl AKKAN – Aliağa OSB
Akif EKİCİ – Gaziantep OSB
Suat ÖZTÜRK – Elazığ Hayvan Ürünleri OSB

OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu’nun yapmış olduğu müracaat Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş, 31.10.2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. A. Kenan TANRIKULU tarafından onaylanmış ve reel hayata geçmiştir.

KRONOLOJİK OLARAK OSB ÜST KURULUŞU GENEL KURUL TARİHLERİ

16.11.2002 Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı,
22.10.2003 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
23.05.2004 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
14.05.2005 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
28.05.2006 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
28.05.2007 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
29.05.2008 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
03.05.2009 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
03.06.2010 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
27.06.2011 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
24.12.2011 – Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
28.06.2012 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
25.06.2013 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
24.06.2014 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
13.06.2015 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
04.06.2016 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
05.07.2017 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
24.03.2018 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
05.07.2019 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı.