İhale İlanı

MUĞLA MİLAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞI

Yol Hafriyatı Yapım İşi sözleşme yapılmasına teminen belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.1-  İdarenin
a) Adresi: Hayıtlı mah. 23 Nisan Bulvarı Çevre Yolu Üzeri                               Milas Tic. ve San. Odası Milas/ Muğla
b) Telefon ve faks numarası:  0 252 512 37 47 / 0551-232-38-98
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve tahmini miktarı: Yol Hafriyatı Yapım İşi – 2,499,035.50 TRY (Türk lirası) Keşif bedeli
b) Yapılacağı yer: Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Hayıtlı Mahallesi 23 Nisan Bulvarı Mitso Binası No:172 Kat:2  Milas/Muğla
b) Tarihi ve saati: 18/07/2023 – 15:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat içi telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak, bu Şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlayacağı ihale başvuru mektubu.

4.1.2-    Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler.

4.1.2.1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.2- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.3- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3- Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine Yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ilenoter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6-   İş Deneyim Belgesi;

Yapımla ilgili yapım işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere listeye alınacak teklifler en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Hayıtlı Mahallesi 23 Nisan Bulvarı Mitso Binası No:172 Kat:2 Milas/Muğla adresinde görülebilir ve 500 TRY(Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 18/07/2023, saat 15:00e kadar Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Hayıtlı Mahallesi 23 Nisan Bulvarı Mitso Binası No:172 Kat:2 Milas/Muğla verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler niteliği, türü, miktarı ve keşif bedeli 2. maddede belirtilen yapım işine ait tekliflerini, ihale dokümanında yer alan projelere ve bunlara ilişkin keşif özeti ile birim fiyatı ve cetvelinde yazılı fiyatlardan her biri için geçerli olmak üzere, işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye, toplam keşif bedeline teklif edilen indirim oranı uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme (ihale) bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- İhale sonucunda 90 gün süreli sözleşme imzalanacaktır.

13- İdare Kamu İhale Kanununa tabi değildir.