MÜTEŞEBBİS HEYET

Madde 7 – (Değişik fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.) Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve
kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on
beş yedek üyeden oluşur.
––––––––––––––––
(1) Anayasa Mahkemesi’nin 31/10/2013 tarihli ve E.: 2013/49, K.: 2013/125 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “…yapabilen veya…”
ibaresi iptal edilmiştir.
(2) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle bu fıkraya “OSB, müteşebbis heyetin” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya genel kurulun vereceği karar üzerine yönetim kurulunun” ibaresi eklenmiştir.
7783
Katılan kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım oranları dikkate alınarak
kuruluş protokolünde belirlenir.
(Değişik fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.) Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali hariç dört yıl için seçilir ve temsil
ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine,
temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar.
Vali, müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur.
Müteşebbis heyet ilk toplantısında, valinin başkan olması durumunda, 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında sayılan
kuruluşlardan il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediye
temsilcileri dışında kalanlardan bir başkanvekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkanvekili seçer.(1)
Müteşebbis heyet en az üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkanvekili başkanlığında salt çoğunluk
ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.
Müteşebbis heyette görevli üyeler, geçerli sayılan bir mazeretleri olmaksızın üst üste yapılan üç toplantıya veya
mazeretleri olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş
sayılırlar.
Müteşebbis heyet; OSB’nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak, yer seçimi
raporunda belirtilen hususları yerine getirmek, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen
görevleri yapmak, yönetim ve denetim kurulu çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek, OSB’ye ait para ve diğer kaynakları
kuruluş amacına uygun kullanmakla yükümlü ve görevlidir.
Müteşebbis heyet üyeleri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlendirilme usul ve esasları, kuruluş
protokolünün tanzim şekli ve ihtiva edeceği hususlar ile görev ve çalışmalarına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.) OSB organlarında görev alanlar, vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görev
alamazlar.

MİLAS OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ : 

Asil Üye İsim SoyisimAsil Liste ÜnvanYedek Liste İsim SoyisimYedek Liste Ünvan
Mustafa Ünver BÖKEMilas KaymakamıHasan Basri YELKIRANElt.Elektronik Müh.
Mevlüt TÜRKYatırım İzl. Md.Önder SULARMakine Müh.
Bilge DEMİRTAŞİdari Mali İşl. Md.Serhat BÜYÜKÇAPARİnşaat Müh.
Saadet GÜVENStrateji ve Koord. Md.Elvan FEREKMimar
Ali Haydar İSTEMİHANDoğal Kay. Kült. Var. Md.Ramazan ÖNALAraştırmacı
Muhammet TOKATBelediye BaşkanıA.Münir GEÇGİLYapı Kon. Müd. V.
Halil MUTLUBelediye Meclis ÜyesiBelediye Meclis Üyesi
Şakir ÖZDEMİRBelediye Meclis ÜyesiOkan KOBANBelediye Meclis Üyesi
Cemil ZEYBEKBelediye Meclis ÜyesiM.Murat YAZARBelediye Meclis Üyesi
Ece GÜLENBelediye Meclis ÜyesiBekir ÖNERBelediye Meclis Üyesi
Mustafa YÜKSELMitso Meclis BaşkanıUğur BIÇAKÇIMitso Meclis Üyesi
Reşit ÖZERMitso Yön. Krl. Bşk.İlgin GÖKTEPEMitso Meclis Üyesi
Soner ÇAMLIBELENMitso Meclis ÜyesiÖzcan GÜLMitso Meclis Üyesi
Hasan TİRYAKİOĞLUMitso Meclis ÜyesiKoray TÜRKOĞLUMitso Meclis Üyesi
Reşat UYGUNMitso Meclis ÜyesiFerudun BAKÇEKMitso Meclis Üyesi